Scroll to content
Ysgol Pencae

Ysgol Pencae

Ymdrech a Lwydda

Cysylltwch Gyda Ni

Interactive Bar

Search

Ymdrech a Lwydda

Clybiau Allgyrsiol / After-School Clubs

Clwb Chwaraeon / Sports Club

 

Rydym yn cynnal Clwb Chwaraeon bob nos Fawrth i ddisgyblion Blwyddyn 5 a 6. Mae'r disgyblion yn cael amrywiaeth o brofiadau sy'n cynnwys, rygbi, hoci, pêl droed a phêl rwyd.

 

We hold a Sports Club every Tuesday night for Year 5 and 6 pupils. The pupils have a variety of experiences which include, rugby, hockey, football and netball.

 

Côr yr Ysgol / School Choir

 

Mae côr yr ysgol yn cwrdd yn wythnosol ar nos Iau tan 4.30, gyda Miss Richards a Miss Evans. Rydyn ni’n canu amrywiaeth o ganeuon – caneuon hwyl a chaneuon ar gyfer cystadlaethau. Mae’r côr yn brysur iawn drwy gydol y flwyddyn ac yn cael perfformio yn gyhoeddus yn aml. Eleni rydyn ni wedi perfformio yng Nghadeirlan Llandaf, Yr Ŵyl Gerdd Dant ac yn Neuadd y Ddinas heb anghofio ar lwyfan yr Eisteddfod. 

 

The school choir meets weekly on Thursday evenings until 4.30, with Miss Richards and Miss Evans. We sing a variety of songs - fun songs and songs for competitions. The choir is very busy throughout the year and often performs in public. This year we have performed in Llandaff Cathedral, Yr Wyl Gerdd Dant, City Hall and of course the Eisteddfod stage.

 

Clwb yr Urdd / Urdd Club

 

Cynhelir Clwb yr Urdd yn wythnosol ar Nos Fawrth i ddisgyblion Blwyddyn 3 i 6 ble mae'r disgyblion yn cael amrywiaeth o brofiadau a hynny drwy gyfrwng y Gymraeg.

 

The Urdd club is held weekly on Tuesday evenings for Year 3 to 6 pupils where the pupils have a variety of experiences through the medium of Welsh.

Top