Scroll to content
Ysgol Pencae

Ysgol Pencae

Ymdrech a Lwydda

Cysylltwch Gyda Ni

Interactive Bar

Search

Ymdrech a Lwydda

Croeso / Welcome

Gwobrau Ein Hysgol:

Croeso i Ysgol Pencae!  Ysgol bentref bach yn y ddinas fawr sy’n ymfalchïo yn ein cymuned glòs o ddisgyblion, staff, rhieni a’r gymuned ehangach.  Dros y cyfnod clo ac ers ail agor ym mis Medi 2020, yr ydym wedi cydweithio ac ein nerth yw Teulu Pencae.

 

Yn Ysgol Pencae sicrhawn ein bod yn cynnig profiadau cyfoethog sydd yn ‘sbarduno’r disgyblion i fod yn ddysgwyr gydol oes.  Mae’r gwersi yn cynnig her ac rydym yn annog ein disgyblion i fentro ac i fod yn greadigol mewn amgylchedd diogel a Chymreig.  Yn Ysgol Pencae, mae gennym arwyddeiriau allweddol sy’n arddel ein gweledigaeth:

 

Ymdrech a LwyddaGwnawn pob ymdrech i sicrhau bod disgyblion Ysgol Pencae yn manteisio i’r eithaf ar eu haddysg.  Rydym yn meithrin disgyblion uchelgeisiol a galluog sy’n dyfalbarhau er mwyn gwireddu eu dyheadau yn hyderus. 

Siarad Cymraeg Gyda Balchder Ysgol Gynradd Gymraeg yw Ysgol Pencae ac mae disgyblion yr ysgol yn wybodus am eu diwylliant a’u treftadaeth ac yn ymfalchïo yn eu gallu i siarad Cymraeg.

Cwrteisi a PharchYma yn Ysgol Pencae, rydym yn meithrin ein disgyblion i fod yn ddinasyddion hyderus sydd â gwerthoedd cadarn ac yn dangos empathi at eraill ac yn eu trin yn gwrtais a chyda pharch.

Ffrind DaTeulu yw Ysgol Pencae ac rydym oll yn ffrindiau agos sydd yn gofalu am ein gilydd ar bob achlysur.

 

Mae’r 4 diben yn wraidd i waith yr Ysgol ac yn sicrhau ein bod yn ffocysu ar greu dinasyddion y byd, plant egwyddorol, annog uchelgais ac i roi pob cyfle i ddisgylion i fod yn greadigol a mentrus.

 

Partneriaeth yw addysg ac mae’r berthynas agos sydd rhwng yr ysgol a’r cartref yn allweddol wrth i ni gydweithio’n agos er budd addysg a lles y disgyblion.  Rydym yn ysgol sy’n arddel polisi drws agored ac anogwn ein rhieni i ymweld â’r ysgol yn gyson.  Rwyf innau a gweddill y staff wastad ar gael am sgwrs neu i ateb unrhyw gwestiynau.

 

Welcome...

to Ysgol Pencae! A small village school in the big city that prides itself on our close community of pupils, staff, parents and the wider community. Over the lock-down period and since reopening in September 2020, we have worked together and our strength is the Pencae Family.

 

At Ysgol Pencae we ensure that we offer rich experiences that motivate the pupils to become lifelong learners. The lessons are challenging and we encourage our pupils to take risks and to be creative in a safe environment. At Ysgol Pencae, we have key mottoes that embody our vision:

 

Effort and SuccessWe make every effort to ensure that pupils at Ysgol Pencae make the most of their education. We nurture ambitious and capable pupils who persevere to achieve their aspirations with confidence. 

Speaking Welsh with Pride:  Ysgol Pencae is a Welsh-medium primary school and pupils at the school are knowledgeable about their culture and heritage and take pride in their ability to speak Welsh.

Courtesy and RespectHere at Ysgol Pencae, we nurture our pupils to be confident citizens who hold firm values ​​and show empathy for others and treat them with courtesy and respect.

Good FriendYsgol Pencae is a family and we are all close friends who care for each other at all times.

 

The 4 purposes underpin the work of the School and ensure that we focus on creating world citizens, principled children, encouraging ambition and giving every opportunity to be creative and enterprising.

 

Education is a partnership and the close relationship between the school and the home is key as we work closely together for the benefit of the pupils' education and wellbeing. We are a school that operates an open door policy and we encourage our parents to visit the school regularly. Myself and the the staff are always available for a chat or to answer any questions.

 

Bydd Wych! Be Brilliant!

Un o hoff ganeuon Ysgol Pencae cyn y cyfyngiadau symud oedd Bydd Wych. Be well felly i godi gwen na chlywed ein disgyblion talentog yn perfformio'r gân?

Mwy nag unrhywbeth mae'r fideo yn dangos undod Teulu Pencae i wynebu pob her!

Prior to the lockdown, 'Bydd Wych' was one of our favourite songs. How better to raise a smile than listening to our talented pupils performing the song.

More than anything else the video shows the unity of the Pencae Family to face every challenge!

Top