Scroll to content
Ysgol Pencae

Ysgol Pencae

Ymdrech a Lwydda

Cysylltwch Gyda Ni

Interactive Bar

Search

Ymdrech a Lwydda

Cwricwlwm Ysgol Pencae

Ein Cwricwlwm / Our Curriculum

Gweledigaeth y Rhieni / Parent's Vision

 

Yn Ysgol Pencae, bydd ein plant yn unigolion creadigol hapus fydd yn edrych ymlaen yn fawr at ddysgu mewn amgylchedd diogel.  Byddan nhw'n fathemategwyr hyderus, siaradwyr rhugl, yn wyddonol ac yn feirniadol yn eu meddylfryd a fydd yn eu herio i fod yn ddysgwyr annibynnol.  Mewn cymdeithas gynhwysol byddant yn garedig ac yn ystyriol i eraill.  Byddan nhw'n dathlu eu Cymreictod wrth ddysgu am y Byd. Yn ein hysgol bydd y cwricwlwm yn berthnasol, yn fodern ac yn meithrin angerdd am ddysgwyr galluog gydol oes.

 

In Ysgol Pencae, our children will be happy creative individuals that will be excited to learn in a safe environment.  They will be confident mathematicians, fluent speakers, scientific and critical in their thinking that will challenge them to become independent learners.  In an inclusive society they will be kind and considerate to others.  They will celebrate their Welshness whilst learning about the World. In our school the curriculum will be relevant, modern and will build a passion for lifelong capable learners.

A new curriculum for Wales

This is an exciting time for the young people of Wales. A new Curriculum for Wales is coming that will enthuse learners from 3 to 16, giving them the foundations they need to succeed in a changing world.

2022 - Mae cwricwlwm newydd i Gymru wedi cyrraedd

O fis Medi 2022, bydd y ffordd y mae plant a phobl ifanc yn dysgu mewn ysgolion yn newid, i'w paratoi'n well ar gyfer byd sy'n newid. Bydd ysgolion yn creu eu cwricwla eu hunain o fewn fframwaith cenedlaethol, gan addasu'r cynnwys i'w wneud yn fwy perthnasol ac ystyrlon i'w dysgwyr.

Top