Scroll to content
Ysgol Pencae

Ysgol Pencae

Ymdrech a Lwydda

Cysylltwch Gyda Ni

Interactive Bar

Search

Ymdrech a Lwydda

Ysgol sy’n Parchu Hawliau / Rights Respecting School

Erthygl y Mis / Article of the Month: 7

 

Eich hawl i enw a chenedligrwydd.

Your right to a name and nationality.

 

Hoffwn eich hysbysebu ein bod wedi derbyn y wobr Arian ar gyfer ysgolion sydd yn dilyn cynllun hawliau Plant.  Llongyfarchiadau i chi gyd a diolch am eich cefnogaeth anhygoel! 

 

I would like to inform you that the school has received the Silver award for a Rights Respecting School.  Congratulations to everyone and a massive thank you for all your support!

 

Gwobr Efydd / Bronze Award

Cynllun Gweithredu Ysgol Pencae Action Plan

Fel ysgol yr ydym yn credu'n gryf bod gan bob plentyn hawliau ac yr ydym yn gwneud pob ymdrech i roi hyn ar waith!

 

Mae'r hawliau yn plethu mewn i bolisiau ysgol ac yn rhan o fywyd pob dydd.

 

Yn ein cylchlythyr yr ydym yn ffocysu ar hawliau disgyblion.

 

As a School we believe strongly that every child has rights and we make every effort to put this into action!

 

The rights weave into our policies and are a part of our daily lives. 

 

In our newsletter we focus on pupils rights.

Wythnos Gwrth Fwlio yn parchu hawliau ein gilydd / Anti-bullying week respecting our rights.

Top